Ban chủ nhiệm

Chủ nhiệm

Anh Nguyễn Tấn Diên Hân

Ban Cố Vấn

Anh Trần Ngọc Bình
Phó Chủ tịch – Cố vấn Chi hội
Giám đốc – Công ty TNHH Thương Mại Hoàng Trần

Anh Lại Đức Nhuận
Ủy viên BCH – Cố vấn Chi hội
Tổng Giám đốc – Công ty CP Công nghệ Atalink

Phó Chủ nhiệm

Anh Nguyễn Thanh Hà
Ủy viên BCH – Phó Chủ nhiệm Phụ trách Hội viên
Chủ tịch HĐQT – Công ty Cổ phần Phân Phối Gia Cát

Anh Nguyễn Kim Huy
Ủy viên BCH – Phó Chủ nhiệm Phụ trách Truyền thông & Sự kiện
Giám Đốc – Công ty TNHH Đầu tư Sáng tạo Điểm

Anh Huỳnh Tấn Phát
Phó Chủ nhiệm Phụ trách XTTM
Giám Đốc – Công ty TNHH Đầu tư Phát triển ĐP

Anh Nguyễn Công Tẩn
Ủy viên BCH – Thành viên BCN Phụ trách Đào tạo
Tổng Giám Đốc – Công ty Cổ phần Công nghệ CITEK

Anh Nguyễn Ngọc Thịnh
Ủy viên BCH – Phó Chủ nhiệm Phụ trách Đào tạo
Tổng Giám Đốc – Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Thương mại Tiến Thịnh

Chị Hoàng Thị Như Yến
Thành viên BCN Phụ trách Hội viên
Giám Đốc – Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng KPY

Ban Thư ký

Chị Đoàn Thị Thương
Thư ký Chi hội Gia Định